นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เนื่องด้วย ปัจจุบันมีการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งมีการเข้าถึงข้อมูลโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล โดยประเทศไทยได้ประกาศบังคับใช้ในรูปแบบกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น บริษัท สมาร์ทเทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด “บริษัท” จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในครอบครองและการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด อนึ่ง เพื่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของท่าน บริษัทจึงดำเนินการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท

คำนิยามศัพท์
นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด
และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินงานตามความจำเป็น และสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิค และวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้ท่านไว้วางใจว่ามีข้อตกลงที่กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทจะถูกใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามที่ตกลงไว้เท่านั้น ข้อมูลบางอย่าง เช่น ตำแหน่ง หน้าที่การงาน และชื่อหน่วยงาน อาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวม โดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymization) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และสถิติ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขายหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายความรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลของท่านผ่านระบบคุกกี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านอาจปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการปฏิเสธความยินยอมของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

หากท่านมีความต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน หรือดำเนินการใด ๆ ตามสิทธิที่ท่านมีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเเจ้งความประสงค์ให้กับบริษัทเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อผ่านช่องทางที่ระบุไว้ตอนท้ายของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีการจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสถานที่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการใช้งานโดยผิดไปจากความประสงค์ หรือปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และรวมถึงการเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือต่อสาธารณะโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้ บริษัทจะไม่ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่กฎหมายและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีหน้าที่แจ้งสิทธิแก่ท่าน เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้
– สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
– สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

– สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
การประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินการประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปรับปรุง หรือพัฒนาโซลูชั่นของบริษัทให้มีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลทางการตลาด การซื้อขาย หรือการบริการ และรวมถึงการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทตามสิทธิที่พึงมีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือด้วยความยินยอมของท่านเพื่อให้เป็นไปตามการค้า การบริการ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่ท่านได้แจ้งวัตถุประสงค์ไว้ให้กับบริษัท
ฐานการประมวลผลตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent)
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน Consent หรือตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ให้กระทำการนั้นได้เท่านั้น
ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
บริษัทอาจดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ หมายความรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล เป็นต้น
ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)
บริษัทอาจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กล่าวคือข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive data) ข้อมูลสุขภาพและร่างกาย หรือข้อมูลเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการประมวลผล หรือการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุซึ่งอาจส่งผลกระทบ หรือผลเสียต่อท่าน หรือบริษัท
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
ฐานการประมวลผลข้อมูลตามสัญญา และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 5 ปี
ในกรณีที่พ้นระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้มาก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ให้หมายความรวมถึง การดำเนินการในนามบริษัทไม่ว่าบริษัทจะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะจัดเก็บไว้เป็นความลับต่อไป เพียงเพื่อเป็นประโยชน์ทางการค้า ทางธุรกิจ หรือประโยชน์ระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ หมายความรวมถึงข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร รูปภาพ วาจา หรือรูปแบบอื่นใด และรวมถึงสำเนา รายงาน บันทึกข้อตกลง สัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับข้อมูลได้จัดทำขึ้น หรือได้รับข้อมูลมาอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา หรือได้รับมาโดยทางอื่น ๆ โดยไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม (Collection Objective) ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด“บริษัท” ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์สำหรับลูกค้า
เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัท
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับคำสั่ง/หมาย/หนังสือแจ้งให้ดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการติดตามทวงถามหนี้
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท รวมถึงการโอนหรือขายหนี้ การโอนเนื่องมาจาก การแปลงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ของบริษัท รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท หรือสาขาของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เพื่อสำรวจความพึงพอใจและการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัท สำหรับใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
เพื่อแจ้งข้อมูลหรือสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งเตือนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัท สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริษัท
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ แคมเปญ สิทธิประโยชน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท

วัตถุประสงค์สำหรับคู่ค้า
เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคู่ธุรกิจก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคู่ธุรกิจเป็นคู่สัญญากับองค์กร
เพื่อการดำเนินการตามสัญญาสัญญาระหว่างคู่ธุรกิจกับบริษัท และเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ชำระค่าสินค้าและบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์ ตรวจสอบและประเมินการทำงานตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อหรือสัญญาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับคำสั่ง/หมาย/หนังสือแจ้งให้ดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินงาน หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อ หรือสาขา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าขององค์กร เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอ สิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ขององค์กร

วัตถุประสงค์สำหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และอดีตพนักงาน
เพื่อดำเนินตามกระบวนการและขั้นตอนตามสัญญาจ้างงาน รวมถึงสัญญาข้อตกลงอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงาน
เพื่อการสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฎิบัติงาน การฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน การรับรองด้านความรู้ต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
เพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายความรวมถึง การจัดทำบัญชีเงินเดือน การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การหักภาษี การประกันสังคม และนำส่งเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่าง ๆ และการจัดทำประกันสุขภาพ
เพื่อดำเนินการและบริหารงานด้านบุคลากร ซึ่งหมายความรวมถึงการบริหารจัดการด้านพนักงานและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน เช่น การตรวจสอบเวลาเข้างาน การบริหารจัดการวันลาพักร้อน ลากิจ หรือลาป่วย
เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การทำประกันสุขภาพ หรือการจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปี
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับ ใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น
เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับ การลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย สวัสดิการ หลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ สำหรับการดำเนินงานใด ๆ ขององค์กร
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพภายในอาคาร หรือสาขา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

วัตถุประสงค์สำหรับผู้สมัครงาน
เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ขององค์กร หรือสมัครผ่านทางองค์กรโดยตรง ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ ขั้นตอนคัดเลือกก่อนการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงาน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อตกลงการเข้าฝึกงาน การจ่ายค่าตอบแทนการฝึกงาน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการฝึกงาน
เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่าน ก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงาน การสัมภาษณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ
เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพภายในอาคาร หรือสาขา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

วัตถุประสงค์สำหรับผู้มาติดต่อ
เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับองค์กร เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือเมื่อท่านเข้ามาติดต่อเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์กรหรือของบุคคลอื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การควบคุมการเข้าถึงอาคาร บริเวณภายในอาคาร และอินเตอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรม เป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนทั้งกรณีมาตรการภายในบริษัท และการดำเนินการของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพภายในอาคาร หรือสาขา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ
ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทในช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อให้บริษัททำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ช่องทางการติดต่อ
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ที่อยู่ 222/6-7 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
อีเมล : info@smarttech.co.th
โทรศัพท์ : 02-383-8931
เว็บไซต์บริษัท : https://www.smarttech.co.th/contact/