ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรซึ่งดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน